Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden De Boeker Agency per 05-09-2016

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten van De Boeker Agency en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37163960

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van De Boeker Agency, alsook op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden De Boeker Agency niet, tenzij deze vooraf expliciet door De Boeker Agency schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.
1. “De Boeker Agency”, Het boekingsbureau en vertegenwoordiger van de artiest, act, band/ facilitaire dienst;
2. “de opdrachtgever”, degene die De Boeker Agency een opdracht verstrekt voor het contracteren van één of meerdere artiesten en/ of musici en/ of technici, het organiseren van een evenement of een onderdeel hiervan, het verhuren van faciliteiten;
3. “de artiest”, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement – zijnde artiest, musicus en/ of uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/ of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, evenals degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, evenals degenen die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen -, die zich jegens De Boeker Agency heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;
4. “de toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens De Boeker Agency heeft verbonden, diensten te leveren en/ of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
5. “de wederpartij”, de opdrachtgever, artiest en/ of toeleverancier;
6. “meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor De Boeker Agency en/ of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/ of hogere (on)kosten moeten maken;
7. “Riders”, zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, evenals met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;
8. “Uitkoopsom”, zijnde de netto gage, vermeerderd met sociale lasten en werkgeverslasten en eventueel te vermeerderen met Omzetbelasting;
9. “Optreden”, de te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van De Boeker Agency zijn steeds vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden tien dagen. (Tenzij anders overeengekomen)
2. De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de opdrachtgever mondeling, dan wel per telefax, dan wel per e-mail de boeking bevestigd bij De Boeker Agency. Op dit moment wordt de wederpartij door De Boeker Agency ook bevestigd en is een overeenkomst tot stand gekomen.
3. De Boeker Agency zal de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de wederpartij doen toekomen. De wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van vijf dagen na dagtekening in het bezit is van De Boeker Agency.
4. Indien De Boeker Agency de overeenkomst niet binnen vijf dagen na dagtekening getekend van de wederpartij retour heeft ontvangen, heeft De Boeker Agency, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits dat binnen een redelijke termijn per post en telefax of e-mail aan de wederpartij wordt medegedeeld.
5. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van het bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien De Boeker Agency daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3. Bepalingen met betrekking tot het evenement

1. De opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de prestaties van de gecontracteerde artiest, evenals met de soort en/ of de aard van de gecontracteerde prestaties.
2. De artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen.
3. BUMA/STEMRA/SENA en/of overige collectieve rechten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4. De opdrachtgever garandeert:
a. Dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/ of zaken van de artiest, toeleverancier en/ of De Boeker Agency. Tevens zorgt de opdrachtgever voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
b. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, in overleg met De Boeker Agency een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, optreden en afbouw.
c. dat de artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
d. dat er voor de artiest een nette en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, toilet, tafels en stoelen, spiegel en noodzakelijke verwarming.
e. dat, indien blijkt dat de populariteit van de artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan De Boeker Agency gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
f. dat, indien de artiest gebruik maakt van riders en deze door de artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met De Boeker Agency van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze riders ook door de opdrachtgever zullen worden nageleefd. De Boeker Agency zal in het voorkomende geval opdrachtgever omgaand informeren over de door de artiest gehanteerde riders;
5. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:
a. Dat de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht heeft op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
b. dat de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht heeft op een gratis eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 4 vier uur duurt;
c. dat de artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur tien minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
6. Het maken van beeld- en/ of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van De Boeker Agency.
7a. De Boeker Agency behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te annuleren, dat tot uiterlijk tien dagen voor de datum van het evenement, hetzij in overleg met de opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de artiest op de datum van het evenement een televisieoptreden c.q. tv opname c.q. CD opname en/ of een buitenlandse tournee heeft, zonder dat De Boeker Agency hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt.
b. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7.a is omschreven, dan wel de desbetreffende artiest door ziekte en/ of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft De Boeker Agency het recht het desbetreffende optreden door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de opdrachtgever, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met De Boeker Agency (gedeeltelijk) te annuleren.
8. De toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met De Boeker Agency gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/ of de ter beschikking te stellen zaken.

Artikel 4. Rechten

De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door De Boeker Agency ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan opdrachtgever worden gepresenteerd en/ of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/ of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij De Boeker Agency. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het De Boeker Agency van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 5. Prijzen

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/ of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van De Boeker Agency prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/ of organisatorische kosten – mochten voordoen, is De Boeker Agency gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief btw en zonder de aan BUMA/STEMRA, SENA en/of overige collectieve rechten af te dragen rechten;
4. In een uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/ of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.
5. Het is opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks in contact te treden met Artiesten die worden vertegenwoordigd door De Boeker Agency aangaande (vervolg-)boeking(en) en/of gages.

Artikel 6. Betalingen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden uiterlijk veertien dagen voor datum van uitvoering. De opdrachtgever heeft in geen enkel geval recht heeft op verrekening en/ of opschorting.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. De Boeker Agency heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan De Boeker Agency verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van twee procent, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan De Boeker Agency tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke vijftien procent bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van tweehonderdvijftig Euro.
4. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door De Boeker Agency in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/ of lid 7 van dit artikel heeft De Boeker Agency het recht diens verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.
6. In het geval er meer dan één opdrachtgever is, is ieder der opdrachtgevers jegens De Boeker Agency voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. De Boeker Agency is steeds gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van De Boeker Agency te verschaffen.
8. De opdrachtgever verplicht zich jegens De Boeker Agency nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende toeleverancier en/ of artiest, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7: ANNULERING

In geval van aantoonbare overmacht mag de overeenkomst kosteloos en zonder verdere ingebrekestelling worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan:
a. mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme en/of dreiging.
b. een dag van nationale rouw;
c. contingentering- of andere overheidsmaatregelen, inclusief maar niet beperkt tot maatregelen van gemeenten, provincie, justitie, politie, de rijksoverheid, zelfstandige bestuursorganen zoals maar niet beperkt tot AFM, Commissariaat voor de Media, NMA;
d. werkstaking;
e. natuurrampen;
f. ziekte van de Artiest;
g. zeer ernstige ziekte van een familielid in de eerste graad;
h. overlijden van een familielid in de eerste graad.
2. Dit annuleringsrecht bij overmacht geldt voor zowel artiest als opdrachtgever.
3. Het ontbreken van vergunningen is geen overmacht en opdrachtgever zal in dat geval de
volledig afgesproken gage aan artiest betalen.
4. Annulering door overmacht dient schriftelijk te geschieden gericht aan De Boeker Agency met de
reden van overmacht en een bewijs van overmacht (doktersverklaring, e.d.) blijft onverminderd van kracht.
5. Indien artiest of opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren, dient hij dit schriftelijk ter
kennis te brengen aan De Boeker Agency. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens
de wet, heeft artiest of opdrachtgever bij annulering van het optreden of opdracht recht
op de volledige gage, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn
van opzegging door de opdrachtgever of artiest. De annuleringsvergoeding, berekend
volgens de volgende staffel, zijn op advies van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond:

– Opzegging (één) 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de volledige gage;
– Opzegging tussen (één) 1 en (drie) 3 maanden: 75% van de volledige gage;
– Opzegging tussen (drie) 3 en (vijf) 5 maanden: 50% van de volledige gage;
– Opzegging langer dan (vijf) 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de volledige gage.

Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar.
Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de annulerende partij. Bij annulering hoeven de berekende
reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald.
6. De Boeker Agency behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor in geval van radio of TV optreden dan wel de opnamen daarvoor, plaat- en/of video-opnamen, buitenlandse tournee of welke promotionele verplichting dan ook deze overeenkomst te annuleren of te verplaatsen na onderling overleg. De Boeker Agency kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten van opdrachtgever, indien De Boeker Agency zich dient te beroepen op dit artikel.

Artikel 8. Klachten

1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met De Boeker Agency gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven dagen na het evenement, aan De Boeker Agency per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt De Boeker Agency geacht alle verplichtingen jegens de wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid/ Vrijwaring

1. De totale aansprakelijkheid van De Boeker Agency wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf, onverminderd het hierna in dit artikel 6 bepaalde.
2. Onder “directe schade” als bedoeld in artikel 6.1 wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van De Boeker Agency aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
3. De totale aansprakelijkheid van De Boeker Agency voor alle andere schade dan de schade die het gevolg is van toerekenbare tekortkoming door De Boeker Agency in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf en, voor zover de factuurwaarde van de prestatie hoger mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van De Boeker Agency zou worden uitgekeerd, onverminderd het in dit artikel bepaalde.
4. Aansprakelijkheid van De Boeker Agency voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5. De aansprakelijkheid van De Boeker Agency wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever De Boeker Agency onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming wordt gegeven en De Boeker Agency ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming te bevatten, zodat De Boeker Agency in staat is adequaat te reageren.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij De Boeker Agency meldt.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook toegebracht door Opdrachtgever of derden aan eventueel door De Boeker Agency aan Opdrachtgever in bruikleen gegeven en/of verhuurde en/of door De Boeker Agency in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte goederen. Opdrachtgever is verplicht om terzake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten.
8. Indien De Boeker Agency direct of indirect ondergeschikten van De Boeker Agency, niet-ondergeschikten en/of andere personen bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van De Boeker Agency ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van De Boeker Agency.
9. Opdrachtgever zal De Boeker Agency vrijwaren van alle aanspraken van derden terzake van schade waarvoor Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in artikel 6.7 aansprakelijk is. Opdrachtgever zal aan De Boeker Agency vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door De Boeker Agency gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden.

10. In het geval van meerwerk en/ of overmacht komen alle (on)kosten van De Boeker Agency, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door De Boeker Agency ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart het De Boeker Agency tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

11. Onverminderd de bevoegdheid van De Boeker Agency om van de wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolg schade daaronder begrepen, van De Boeker Agency, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/ of verplichting. De wederpartij vrijwaart De Boeker Agency tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 10. Ontbinding

1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, daarom zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
– het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken; – de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend; – de opdrachtgever door beslaglegging of aan de andere kant de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; – De Boeker Agency gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 11. Overmacht

1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor De Boeker Agency diens verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/ of kosten kan nakomen, zullen voor De Boeker Agency als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
– een dag van nationale rouw;
– contingentering- of andere overheidsmaatregelen, inclusief maar niet beperkt tot maatregelen van gemeenten, provincie, justitie, politie, de rijksoverheid, zelfstandige bestuursorganen zoals maar niet beperkt tot AFM, Commissariaat voor de Media, NMA;
– werkstaking;
– natuurrampen;
– ziekte van de artiest;
– het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie De Boeker Agency voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens De Boeker Agency.
2. Met inachtneming van artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden is De Boeker Agency in geval van overmacht gerechtigd:
a. hetzij de overeenkomst met de wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat De Boeker Agency hierdoor jegens de wederpartij schadeplichtig wordt;
b. hetzij in overleg met de opdrachtgever het betreffende evenement en/ of optreden van de artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van meerwerk is artikel 2 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
3. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever geen overmacht op.

Artikel 11 b. Onverbindendheid/ Hiaten

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich dan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

Artikel 12. Geschillen

1. Op de door De Boeker Agency gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen, voortkomende uit de overeenkomst zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan de daartoe aangewezen gerechtelijke instantie te Alkmaar.

De Boeker Agency | Oostzijde 328/B | 1508 EV Zaandam